Oświadczenie o ochronie prywatności OneSpan

OneSpan Inc. i jej podmioty powiązane na całym świecie („OneSpan”, „my”, „nas” lub „nasz”) cenią Twoją prywatność i ochronę twoich danych osobowych i danych osobowych (zwanych łącznie „Danymi osobowymi”).

W niniejszej Informacji o polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób OneSpan wykorzystuje Dane osobowe uzyskane przez OneSpan od Ciebie lub o Tobie zarówno w trybie online, jak i offline. Poniżej znajdują się szybkie linki do treści materiałów Oświadczenia o ochronie prywatności OneSpan, które opisują praktyki OneSpan dotyczące prywatności podczas korzystania ze stron internetowych OneSpan („Witryna”), aplikacji OneSpan (w tym aplikacji mobilnych) („Aplikacja”) oraz produktów OneSpan, oprogramowanie i rozwiązania chmurowe oraz usługi udostępniane w Witrynie (zwane łącznie „Usługami OneSpan”).

Oświadczenie o ochronie prywatności OneSpan

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prywatności związane z tym, gdzie kontrolerem jest Klient OneSpan i / lub podmiot stowarzyszony korzystający z produktów i usług OneSpan (chmura), skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednim klientem. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych naszych klientów, które mogą różnić się od tych określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub oświadczeniu o ochronie prywatności produktów i usług OneSpan.

Przeczytaj odpowiednie oświadczenia o ochronie prywatności w lub powiązane z niniejszym zawiadomieniem i Warunki korzystania przed kontynuowaniem przeglądania strony. Jeśli nie zgadzasz się z praktykami prywatności OneSpan, nie uzyskuj dostępu do Witryny ani nie korzystaj z niej oraz nie przesyłaj Danych osobowych do OneSpan. Uzyskując dostęp do Witryny lub w inny sposób z niej korzystając, oświadczasz, że przeczytałeś zmienione Oświadczenie o ochronie prywatności i wyrażasz zgodę na jego warunki.

Od czasu do czasu możemy aktualizować Oświadczenia o ochronie prywatności OneSpan, aby odzwierciedlić zmiany w praktykach przetwarzania danych osobowych w OneSpan. Możemy wymagać wyraźnego wyrażenia zgody i potwierdzenia, że zgadzasz się z odpowiednimi Oświadczeniami o ochronie prywatności i Warunkami użytkowania dotyczącymi witryny lub aplikacji.

Zachęcamy do regularnego przeglądania Oświadczeń o ochronie prywatności oraz za każdym razem, gdy zdecydujesz się podać dane osobowe OneSpan. Zostaniesz powiadomiony o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności elektronicznie lub w inny sposób, który OneSpan uzna za wystarczający do zwrócenia Twojej uwagi, na przykład znaczący post w Witrynie, Aplikacji lub Usługach OneSpan.

Oświadczenie o ochronie prywatności OneSpan

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje praktyki prywatności OneSpan w zakresie gromadzenia, przetwarzania, użytkowania, przechowywania, przekazywania i ujawniania danych osobowych uzyskanych od ciebie lub o tobie online lub offline, gdy są zbierane w inny sposób niż za pośrednictwem strony lub aplikacji. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie wszystkich innych oświadczeń o ochronie prywatności, które dotyczą aplikacji i usług OneSpan.

OneSpan zbiera, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Definicje

„Kontrahent” to organizacja lub osoba, która jest zleceniodawcą w umowie z OneSpan.
„Przepisy o ochronie danych” oznaczają przepisy o ochronie danych mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, w tym między innymi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”).

OneSpan może przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Kontrakty - w przypadku, gdy jesteś Stroną Umowy lub ją reprezentujesz: OneSpan gromadzi i przetwarza Twoje Dane Osobowe i dane Twoich przedstawicieli w zakresie niezbędnym do utworzenia umowy lub wypełnienia zobowiązań OneSpan wynikających z umowy z tobą lub z osobą lub podmiotem reprezentujesz, a także do fakturowania, raportowania lub innych uzasadnionych celów biznesowych. 
 • Zgoda - po wyrażeniu wyraźnej zgody, na przykład podczas ubiegania się o pracę, należy utworzyć konto użytkownika, zapisać się do newslettera, uzyskać dostęp do dowolnej transmisji internetowej, forum, informacji lub materiałów OneSpan ze Strony lub Aplikacji; lub podczas odwiedzania naszych markowych stron mediów społecznościowych; korzystać z Usług OneSpan lub uzyskiwać do nich dostęp jako Strona Umowy lub z upoważnienia Strony Umowy; lub jeśli nie skorzystasz z prawa do rezygnacji z komunikacji marketingowej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym - w przypadku gdy OneSpan jest wymagane przez prawo do przetwarzania danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione zainteresowanie - w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem Witryny lub Aplikacji lub jesteś Stroną Umowy lub przedstawicielem Strony Umowy, OneSpan może przetwarzać Dane Osobowe bez Twojej wyraźnej zgody, jeśli OneSpan ma prawdziwy i uzasadniony powód, chyba że przeważa to z naruszeniem Twoich praw i zainteresowania. 

OneSpan nie kieruje ani nie promuje Witryny, Aplikacji ani Usług OneSpan osobom poniżej 18 roku życia. OneSpan nie pozyskuje świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. 

OneSpan stara się przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli przekazujesz Dane osobowe innych osób lub o nich, oświadczasz, że masz ich zgodę lub upoważnienie do wyrażenia zgody na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych, OneSpan może wymagać pisemnego wyrażenia zgody lub upoważnienia do wyrażenia zgody na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały nam przekazane w niewłaściwy sposób lub jeśli chcesz w inny sposób skorzystać z przysługujących Ci praw związanych z danymi osobowymi, powiadom nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail w celu ochrony prywatności @onespan .com.

OneSpan mógł zawrzeć osobne pisemne umowy z tobą lub stroną umowy, które zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych, w takim przypadku bardziej restrykcyjne warunki takich innych pisemnych umów mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w kontekście umowy.

Dane osobowe, które OneSpan gromadzi jako Administrator

Dane osobowe gromadzone przez OneSpan jako administrator danych osobowych mogą obejmować:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy i / lub zawód, powitanie, dane kontaktowe, takie jak telefon, telefon komórkowy lub faks, adres e-mail i / lub adres pocztowy, nazwa użytkownika, hasło, zdjęcie i / lub informacje biograficzne, profil w mediach społecznościowych i / lub obszary wiedza specjalistyczna, gdy: (i) komunikujesz się osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pisemnie z dowolnym pracownikiem lub przedstawicielem OneSpan; (ii) zakupić dowolny produkt lub usługę OneSpan od OneSpan lub partnera handlowego OneSpan; (iii) złożyć wniosek, zarejestrować się lub wziąć udział w dowolnym szkoleniu, programie certyfikacyjnym lub wydarzeniu, seminarium internetowym lub konkursie obejmującym produkt, usługę lub promocję OneSpan; (iv) subskrybować biuletyn OneSpan lub pobierać zawartość Witryny; (v) są kontrahentem lub dyrektorem, urzędnikiem, pracownikiem lub przedstawicielem kontrahenta w przygotowaniu, wykonaniu i / lub wykonaniu umowy z OneSpan; lub (vi) zarejestrować się w hostowanej przez nas społeczności internetowej;
 • korporacyjne i rozliczeniowe dane osobowe kontrahenta;
 • Dane rachunku bankowego kontrahenta, jeśli są uprawnione do otrzymywania płatności z OneSpan lub danych osobowych usług płatniczych, gdy jest to wymagane do dokonania płatności na OneSpan;
 • dane biometryczne, które zdecydujesz się nam przesłać do celów demonstracyjnych lub innych uzgodnionych celów, z zastrzeżeniem odrębności Informacja o ochronie danych w zakresie gromadzenia i użytkowania OneSpan;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez OneSpan, jeśli dotyczy;
 • Twoja zgoda na pozwolenia marketingowe na wykorzystanie plików cookie i innych technik gromadzenia danych;
 • pasywne dane osobowe dotyczące Twojego urządzenia i korzystania z Witryny lub Aplikacji, jak szczegółowo opisano poniżej;
 • jeśli ubiegasz się o pracę lub pytasz o możliwości kariery, życiorys lub życiorys, zainteresowania lub temat wiadomości, preferencje językowe lub podobne dane osobowe, o które prosi OneSpan. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych działań rekrutacyjnych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności dotyczącą pozyskiwania talentów

Informacje, które zbieramy i przetwarzamy w imieniu klientów 

Gdy Klienci OneSpan korzystają z Usług OneSpan, w zależności od charakteru Usługi OneSpan może przetwarzać i przechowywać pewne informacje w ich imieniu jako podmiot przetwarzający dane. Na przykład w Usługach, w których Klient (lub upoważnieni użytkownicy Klienta) przesyłają umowy lub inne dokumenty dotyczące obsługi, przeglądu, uwierzytelniania, automatyzacji, przeglądu lub podpisu, OneSpan należy traktować jako podmiot przetwarzający dane i przetwarzający informacje w imieniu Klienta i zgodnie z instrukcjami klienta. Klient, jako administrator danych, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie informacji. 

Dlaczego OneSpan gromadzi dane osobowe 

OneSpan zbiera i wykorzystuje Dane osobowe gromadzone online
(1) w działalności firmy OneSpan, takiej jak:

 • w celu zawarcia umowy i wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy między Tobą jako Stroną Umowy a OneSpan;
 • w celu umożliwienia dostępu do witryny, aplikacji lub portalu dla programistów, portalu dla klientów, portalu dla partnerów, usług szkoleniowych online i podobnych witryn oraz korzystania z nich;
 • w celu zapewnienia produktów, usług, wsparcia technicznego OneSpan i rozwiązania problemów użytkowników Witryny;
 • do przeprowadzania analizy danych w celu ulepszenia produktu, usługi i / lub prywatności;
 • w celu opracowania zbiorczej analizy i analizy biznesowej, które umożliwią OneSpan działanie, ochronę, podejmowanie świadomych decyzji oraz raportowanie wyników naszej działalności i usług pożądanych przez naszych klientów
 • aby umożliwić dostęp do materiałów do pobrania i zasobów stron trzecich;
 • do wykonywania czynności księgowych, audytowych, fakturowania, uzgadniania i windykacji;
 • do przetwarzania wniosków online o wolne miejsca pracy i spontaniczne wnioski o pracę;
 • w celu sprawdzenia zgodności użytkownika z Warunki użytkowania OneSpan ;
 • testować, ulepszać i rozwijać produkty i usługi;
 • do monitorowania korzystania z witryny, aplikacji oraz wszelkich aplikacji i narzędzi w naszych systemach
 • w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony OneSpan przed oszustwem lub innym niewłaściwym zachowaniem.

(2) w ułatwianiu dostarczania informacji OneSpan, takich jak:

 • w celu komunikowania się z Tobą i innymi użytkownikami, wysyłania powiadomień OneSpan i komunikacji dla użytkowników na temat bieżących i nowych produktów lub usług oraz powiązanych aktualizacji wiadomości, programów lub wydarzeń;
 • odpowiadać na zapytania, wysyłać administracyjne dane osobowe i powiadomienia o usługach;
 • aby umożliwić udział w ankiecie, dyskusji społeczności, blogach, forach czatów lub forach dyskusyjnych;
 • w celu dostosowania treści i poprawy jakości Witryny i wygody użytkownika oraz powiadamiania użytkowników o zmianach lub aktualizacjach Witryny lub Aplikacji;
 • dostosowanie marketingu do potrzeb użytkowników i subskrybentów; sprzedawać i reklamować poprzednich użytkowników Witryny; i
 • w celu dostosowania, pomiaru i zwiększenia skuteczności wydarzeń promocyjnych i komunikacji z klientami; i
 • do śledzenia wyników i odpowiedzi kampanii marketingowej.

OneSpan zbiera dane osobowe offline:

 • w celu utworzenia lub wykonania umowy;
 • w celu odpowiedzi na żądanie lub wykonania wymaganej czynności;
 • do przekazywania wiadomości i aktualizacji dotyczących produktów i usług OneSpan;
 • w celu ulepszenia programów biznesowych OneSpan oraz trafności działań marketingowych, produktów i usług OneSpan.

Pasywne zbieranie danych osobowych za pośrednictwem witryny lub aplikacji

Pasywne dane osobowe, które OneSpan może automatycznie otrzymywać podczas przeglądania Witryny lub Aplikacji lub podczas korzystania z niektórych przeglądarek, aplikacji lub urządzeń i bez aktywnego udostępniania Danych osobowych, obejmują Twój adres IP, przeglądarkę i urządzenie Dane osobowe oraz identyfikator, typ i wersja systemu operacyjnego, lokalizacja, data, godzina i strefa czasowa, dane osobowe routingu sieciowego, wersje sprzętu i podobne dane osobowe. OneSpan zatrudnia zewnętrznych dostawców usług w zakresie różnych technologii, które gromadzą wybrane pasywne dane osobowe, aby umożliwić OneSpan przeprowadzenie analizy statystycznej w celach marketingowych oraz w celu ulepszenia witryny i usług.

Technologie i usługi śledzenia stron trzecich

OneSpan i zewnętrzni dostawcy usług technologii śledzenia zbierają dane nieosobowe za pomocą pasywnych technik gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, tagi i inne narzędzia, które dostarczają OneSpan dane o aktywności na stronie odzwierciedlające sposób, w jaki wchodzisz, nawigujesz i opuszczasz strony odwiedzasz Witrynę lub Aplikację i za jej pośrednictwem, częstotliwość odwiedzin i długość pobytu w dowolnej części Witryny lub Aplikacji lub stron internetowych osób trzecich, dane dotyczące użytkowania aplikacji lub urządzenia oraz preferencje produktu lub usługi wskazane przez liczba razy i czas wyświetlania produktu.

Pliki cookie to małe, a czasem zaszyfrowane pliki tekstowe wysyłane ze strony lub aplikacji do przeglądarki lub dysku twardego, które przechowują fragmenty danych osobowych o tobie i korzystaniu z witryny lub aplikacji. Pliki cookie pozwalają OneSpan zapamiętywać żądane produkty i usługi, pomagać w pobieraniu lub przesyłaniu dokumentów i innych materiałów zi do Witryny lub Aplikacji, w celu stworzenia bardziej spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, analizowania ruchu w Witrynie i ulepszania Witryny treść i wyświetlanie. Pliki cookie mogą trwać do momentu zamknięcia przeglądarki lub usunięcia ich ręcznie lub do wygaśnięcia. Pliki cookie mogą gromadzić unikalny identyfikator i przechowywać dane osobowe użytkownika, takie jak adresy IP, dane nawigacyjne, dane osobowe serwera, czasy przesyłania danych, preferencje użytkownika oraz dane osobowe, w tym nazwę użytkownika i hasło, które podasz dla utworzonego konta użytkownika.

Aby zarządzać preferencjami prywatności, możesz skonfigurować przeglądarkę internetową za pomocą funkcji „pomocy”, aby ostrzec Cię, gdy plik cookie zostanie wysłany lub użyty, i umożliwić opcję akceptowania, odrzucania lub usuwania plików cookie. Zasadniczo możesz zarządzać reklamami opartymi na zainteresowaniach lub całkowicie zrezygnować, podając swój wybór www.aboutads.info/choices . Jeśli odrzucisz, wyłączysz lub usuniesz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych stron lub ważnych funkcji w Witrynie lub w Aplikacji.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową za pomocą funkcji „pomocy”, aby ostrzegać cię, gdy plik cookie zostanie wysłany lub użyty, i umożliwić opcję akceptowania, odrzucania lub usuwania plików cookie. Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach pod adresem www.aboutads.info/choices . Jeśli odrzucisz, wyłączysz lub usuniesz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych stron lub ważnych funkcji w Witrynie lub w Aplikacji.

Możesz przejrzeć OneSpan's Polityka Cookie bardziej szczegółowo opisujące wykorzystanie plików cookie przez OneSpan.

Tagi remarketingowe, takie jak tag pikselowy lub wyraźny GIF, oraz uniwersalny tag witryny to fragmenty kodu, które OneSpan dodaje na niektórych stronach Witryny lub Aplikacji. Tag to „sygnał nawigacyjny”, który pojawia się jako wyraźny obraz graficzny piksela 1x1 dostarczany przez przeglądarkę internetową lub aplikację kliencką e-mail zgodną z HTML na urządzenie użytkownika. OneSpan używa tych tagów remarketingowych wraz z plikami cookie, aby dotrzeć do poprzednich osób odwiedzających witrynę w celach marketingowych.

Wykorzystanie danych zebranych za pomocą plików cookie i tagów remarketingowych podlega niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności w zakresie wykorzystania OneSpan oraz Polityce prywatności odpowiednich usługodawców w zakresie wykorzystania danych.

Lokalnie udostępniane obiekty, zwane także „ciasteczkami flash”, to fragmenty danych, które strony internetowe korzystające z Adobe Flash mogą przechowywać na twoim komputerze. OneSpan wykorzysta zebrane dane osobowe, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po stronie lub aplikacji. Możesz wyłączyć tę funkcję, odwiedzając www.adobe.com w celu uzyskania danych osobowych. Jeśli wyłączysz lub zablokujesz lokalnie udostępnione obiekty, możesz nie mieć dostępu do niektórych stron lub ważnych funkcji w Witrynie lub w Aplikacji.

Adresy protokołu internetowego (IP) i pliki dziennika służą do identyfikowania problemów z serwerem, ulepszania zawartości witryny i kompilowania zagregowanych statystyk dotyczących użytkowania witryny i danych strumienia kliknięć. Witryna wykorzystuje również obrazy elektroniczne, zwane sygnalizatorami sieciowymi, aby spersonalizować korzystanie z witryny i przeprowadzić standardową analizę ruchu w witrynie w sposób podobny do korzystania z plików cookie. OneSpan zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych technologii i technik pasywnego śledzenia związanych z korzystaniem z Witryny lub Aplikacji, z zastrzeżeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Narzędzia analityki internetowej innych firm

Poniższa tabela pokazuje narzędzia innych firm i technologie śledzenia, które OneSpan stosuje do działań marketingowych, wraz z linkami do odpowiednich zasad ochrony prywatności oraz ustawień rezygnacji / preferencji.

Zewnętrzne narzędzie analityczne i dostawca usług
Opis celu i zastosowania
Link do polityki prywatności
Link do opcji Rezygnacja i Preferencje ustawień

Google Ads i DoubleClick przez Google

Identyfikatory plików cookie są ukierunkowane na reklamy OneSpan, które są istotne dla Witryny, w celu kontrolowania częstotliwości wyświetlania reklam odwiedzającym oraz w celu pomocy OneSpan w monitorowaniu, ulepszaniu i ocenie jego reklam internetowych i skuteczności kampanii.
Pliki cookie pozwalają OneSpan na remarketing do poprzednich osób odwiedzających Witrynę i inne witryny OneSpan poprzez kierowanie lub wykluczanie takich użytkowników w związku z określonymi działaniami marketingowymi, a także OneSpan do reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich oraz na stronie wyników wyszukiwania Google lub na stronie w Sieć reklamowa Google.
Pliki cookie Google Ads i DoubleClick nie zawierają danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika. Za zgodą osoby odwiedzającej witrynę dane osobowe powiązane z plikiem cookie DoubleClick mogą zostać dodane do konta Google użytkownika.

http://www.google.com/policies/privacy/

Aby dostosować Preferencje reklam Google:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/ .
Zarządzaj ustawieniami reklam, instalując wtyczkę reklamowego pliku cookie rezygnacji Google: www.google.com/settings/ads/plugin

Google Analytics (w tym Google Universal Analytics) przez Google

Analizuje ruch internetowy i pozwala Google i OneSpan monitorować korzystanie z Witryny na wielu urządzeniach i przeglądarkach, a także na urządzeniach online i offline, w celu optymalizacji usług i uproszczenia procesu rejestracji. Plik cookie generuje dane osobowe, które są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Google i OneSpan wykorzystują te Dane Osobowe do oceny korzystania z Witryny, generowania raportów ruchu w Witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. W stosownych przypadkach Google przekaże te Dane Osobowe zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane działającym w imieniu i na rzecz Google i / lub OneSpan lub, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

http://www.google.com/policies/privacy/

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Aby ustawić preferencje lub zrezygnować z Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Optimize przez Google

Korzysta z Google Analytics w celu poprawy konwersji. Narzędzie wykorzystuje technologie automatycznego gromadzenia danych do gromadzenia niektórych informacji o sprzęcie użytkownika Strony, czynnościach przeglądania i wzorcach odwiedzin użytkownika Strony, danych o ruchu, danych geolokalizacyjnych, logach oraz informacji o komputerze i połączeniu internetowym, adresie IP, systemie operacyjnym i typ przeglądarki.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Aby ustawić preferencje lub zrezygnować:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

Hotjar przez Hotjar

Usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. Ile czasu spędzają na których stronach, które linki klikają, co użytkownicy robią i nie lubią itp.), A to pozwala nam budować i utrzymywać nasz serwis z opiniami użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adresu IP urządzenia (przechwyconego i przechowywanego tylko w formie anonimowej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani OneSpan nie będą wykorzystywać tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników lub do dopasowywania ich do dalszych danych dotyczących poszczególnych użytkowników.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Aby zrezygnować ze śledzenia Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Interfejs API tagów Facebooka i Niestandardowy piksel odbiorców przez Facebook

Tagi zbierają dane o aktywności użytkowników witryny i odwiedzających niektóre części www.onespan.com wysyłane do Facebooka w celu śledzenia konwersji i umożliwienia OneSpan tworzenia niestandardowych odbiorców produktów lub usług, które OneSpan może reklamować na Facebooku.

https://www.facebook.com/about/privacy/

Aby dostosować ustawienia reklam na Facebooku:
https://www.facebook.com/about/ads/

Uniwersalny tag witryny na Twitterze

Pozwala Twitterowi mierzyć konwersje na wielu urządzeniach i platformach, których dane konwersji wykorzystuje OneSpan w zbiorczej i anonimowej formie do zoptymalizowanych kampanii reklamowych OneSpan na Twitterze, a także do ulepszania i dostosowywania remarketingu do odwiedzających Witrynę za pomocą kont na Twitterze.

https://twitter.com/privacy?lang=en

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach lub dostosować ustawienia reklam na Twitterze: https://support.twitter.com/articles/20170405#

Usługi platformy internetowej na żądanie przez Demandbase

Wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne, takie jak niewidzialne piksele śledzące, do gromadzenia danych osobowych, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, takich jak wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, dane osobowe plików cookie, znaczniki czasu, z których OneSpan gromadzi dane firmowe i inne dane firmograficzne powiązane z Twoim adresem IP .
Pliki cookie są odczytywane tylko przez Demandbase, z identyfikatorami, które mogą być powiązane z niektórymi danymi osobowymi nieosobowymi lub identyfikatorami reklamowymi osób trzecich.

https://www.demandbase.com/privacy-policy/

Aby zrezygnować z reklam opartych na plikach cookie:
http://a.company-target.com/opt-out
Aby zrezygnować ze spersonalizowanych reklam dostarczanych przez inne uczestniczące firmy:
www.aboutads.info/choices

Yahoo Gemini przez Yahoo

Wykorzystuje sygnały nawigacyjne i trwałe pliki cookie do reklamy cyfrowej i wyświetla reklamy cyfrowe zarówno nowym użytkownikom witryny, jak i klientom https://www.onespan.com/ na stronach Yahoo.

http://info.yahoo.com/privacy

Aby dostosować ustawienia reklam Yahoo:
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/details.html
Aby zrezygnować z reklam Yahoo:
https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm

Flurry Analytics przez Yahoo

OneSpanSign korzysta z zestawów programistycznych (SDK) do analizy urządzeń mobilnych, umożliwiając OneSpan śledzenie i pomiar interakcji użytkownika z powiązanymi aplikacjami mobilnymi oraz gromadzenie danych obejmujących użycie aplikacji, liczbę sesji uruchomionych w aplikacji i czas jej trwania, użytkownika lokalizacja, liczba awarii i błędów aplikacji, systemy operacyjne i urządzenia z uruchomioną aplikacją, liczba przypadków użycia niektórych funkcji aplikacji.
Flurry wykorzystuje przeanalizowane dane użytkownika do wyświetlania dostosowanych reklam mobilnych.

https://termsfeed.com/blog/privacy-policy-flurry/

Aby zrezygnować z reklam Yahoo:
https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm

Rozwiązania marketingowe LinkedIn przez LinkedIn

Umożliwia OneSpan wdrażanie cyfrowych reklam displayowych i reklam wideo na platformie LinkedIn klientom OneSpan, którzy są zarejestrowanymi członkami LinkedIn.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Preferencje reklam mogą być zmieniane na koncie LinkedIn

Visual Web Optimizer przez Wingify

Korzysta z formularzy internetowych, technologii takich jak pliki cookie, rejestrowanie stron internetowych i innych w celu gromadzenia danych w formie zagregowanej w celu ich wykorzystania, np. W usługach optymalizacji konwersji.

https://vwo.com/privacy-policy/

Aby zrezygnować ze śledzenia VWO:
https://vwo.com/opt-out/

Marketo Social Marketing (MSM) przez Marketo

Śledzący plik cookie społecznościowy MSM śledzi członków / nie-członków mediów społecznościowych w celu reklamy behawioralnej, analiz, badań rynku. Ciasteczko wygasa po 24 miesiącach.

http://www.marketo.com/trust/legal/privacy/

 

Marketo Munchkin Cookie przez Marketo

Pliki cookie Munchkin podają Dane osobowe OneSpan w ramach stawek otwarcia e-mail i współczynników klikalności. Aktywność na stronie jest śledzona, na przykład gdy użytkownicy pobierają oficjalne dokumenty marketingowe ze strony lub aplikacji, pliki cookie Marketo pozwalają OneSpan zobaczyć, kto to robi i czy odwiedzają inne części strony lub aplikacji.

http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

 

Sygnały nawigacyjne, pliki cookie i piksele Alexa w usłudze Toolbar przez Amazon

Narzędzia Alexa w używanej usłudze Toolbar pozwalają Alexa mierzyć aktywność internetową, taką jak odwiedzane witryny, wyszukiwane hasła i przeglądane strony.

http://www.alexa.com/help/privacy

Możesz wyłączyć usługę paska narzędzi w menu opcji swojego konta Amazon

Dodaj te narzędzia (pliki cookie i piksele) przez AddThis

Te pliki cookie lub sygnał nawigacyjny innej firmy zbierają niektóre anonimowe dane osobowe podczas odwiedzania witryny lub aplikacji i innych stron internetowych w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Pliki cookie analizują odbiorców witryny w celu ulepszenia jej wyglądu i zawartości.

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Zrezygnować:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out-saved
Aby zrezygnować w USA: http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.networkadvertising.org/choices/
Aby zrezygnować w UE / EOG: http://www.youronlinechoices.eu/

Jeden autorstwa AOL

Analizuje odbiorców witryny w celu ulepszenia projektu i zawartości witryny oraz wykorzystywanych przez OneSpan do retargetingu użytkowników witryny.

http://privacy.aol.com/

Zrezygnować:
http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface

Bing Ads przez Microsoft

Pliki cookie Bing Ads zbierają dane o użytkowaniu witryny.

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Aby dostosować reklamy Microsoft:
https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out

 

Profil użytkownika, preferencje i rezygnacja

Aby uzyskać pełny dostęp do niektórych obszarów Witryny lub Aplikacji w celu uzyskania usługi, żądania danych osobowych, pobierania materiałów lub subskrybowania określonych programów OneSpan lub uczestniczenia w nich, OneSpan może wymagać utworzenia konta użytkownika i utrzymania konta profil użytkownika.

Możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące korzystania z Witryny lub Aplikacji, w tym włączania lub wyłączania marketingu Danych Osobowych oraz niektórych programów i zainteresowań na koncie użytkownika lub informując OneSpan o prywatności @onespan .com. Możesz zrezygnować z komunikacji elektronicznej, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub rezygnacji w komunikacji marketingowej OneSpan. Możesz uzyskać dostęp do swojego profilu użytkownika w dowolnym momencie, aby zmienić swoje preferencje lub dokonać innych modyfikacji.

Kilka witryn OneSpan może wymagać osobnych rejestracji użytkowników, aby uzyskać usługi i Dane osobowe oferowane na tych stronach. Niektóre witryny OneSpan zezwalają na automatyczny dostęp do innych witryn OneSpan, dzięki czemu po zalogowaniu się na jedno konto użytkownika możesz automatycznie zalogować się na inne strony OneSpan. Inne witryny OneSpan mogą mieć inne cele, zastosowania i techniki gromadzenia niż te wskazane w niniejszej Polityce prywatności. Przed podaniem danych osobowych zawsze zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie prywatności witryny OneSpan, do której masz dostęp.

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Dane osobowe na forach społeczności
Uczestnicząc w Forum społeczności OneSpan w Witrynie, Aplikacji lub witrynach stron trzecich, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dane osobowe i treści, które publikujesz, i potwierdzasz, że wszelkie dane osobowe, które sam wolontariusz będzie dostępny i mogą być gromadzone i używane przez społeczność użytkowników. OneSpan nie ma kontroli nad danymi osobowymi i treściami, które użytkownicy udostępniają i publikują na forach społeczności. OneSpan zastrzega sobie prawo do
usuwać, w całości lub w części, publikowane treści uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie oraz uniemożliwić dalszy udział użytkownika odpowiedzialnego za takie treści.

Kiedy publikujesz na forum społeczności jakiekolwiek dane osobowe lub treści, gwarantujesz i oświadczasz, że masz prawo do spowodowania ich publikacji oraz udzielasz OneSpan wieczystej, bezpłatnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, przesyłanie, wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystuj takie treści.

Linki do stron internetowych lub aplikacji stron trzecich
Witryna może wykorzystywać lub łączyć się z funkcjami mediów społecznościowych, takimi jak przycisk „Lubię to” na Facebooku, przycisk „Tweetuj” i inne widżety udostępniania („Funkcje mediów społecznościowych”). Funkcje mediów społecznościowych mogą zapewniać opcję publikowania informacji o sobie lub działaniach w Witrynie na stronie profilu za pośrednictwem zewnętrznej sieci społecznościowej w celu udostępniania innym osobom w sieci. Po kliknięciu funkcji mediów społecznościowych połączonej ze Stroną i hostowanej przez odpowiednią sieć mediów społecznościowych, taka sieć może otrzymywać informacje wskazujące, że odwiedziłeś Witrynę. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych, odpowiednia sieć mediów społecznościowych może połączyć twoją wizytę w Witrynie ze swoim profilem w mediach społecznościowych. Użytkownik może zrezygnować z działań monitorujących w sieciach społecznościowych, dostosowując swoje preferencje prywatności na swoim koncie w mediach społecznościowych. Twoje interakcje z funkcjami mediów społecznościowych połączonymi ze strony podlegają oświadczeniom o ochronie prywatności zewnętrznych dostawców odpowiednich funkcji mediów społecznościowych.

Praktyki prywatności określone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczą tej witryny i aplikacji oraz określonych działań. Inne strony internetowe, niezależnie od tego, czy są obsługiwane przez OneSpan, czy przez strony trzecie, mogą mieć różne praktyki dotyczące prywatności. Zapoznaj się z polityką prywatności tych innych witryn, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji. OneSpan nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich ani za zgodność stron trzecich z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Nie śledzić
OneSpan nie przetwarza ani nie reaguje na sygnały „Nie śledź” z Twojej przeglądarki lub innych mechanizmów, które umożliwiają konsumentom wybór gromadzenia Danych osobowych dotyczących działań online w czasie oraz na stronach internetowych lub usługach stron trzecich.

Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych gromadzonych online i offline
W kontekście stosunku umownego OneSpan będzie gromadzić wyłącznie Dane osobowe Strony Umowy i jej przedstawicieli oraz będzie wykorzystywać i przetwarzać takie Dane Osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wykonania i wykonania umowy oraz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Umowy Strona, która udostępnia takie dane osobowe oraz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami osoby, która jest właścicielem danych osobowych.

Dane osobowe zebrane bezpośrednio lub pośrednio od Ciebie lub Strony umowy i jej przedstawicieli oraz jej przedstawicieli mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez OneSpan w krajach, w których OneSpan prowadzi działalność, czego można zasadnie oczekiwać w ramach działalności OneSpan i określonych obowiązków poszczególnych działów OneSpan , takie jak: wykonanie odpowiedniej umowy i zgodność z prawem transakcyjnym; zgodność z ogólnie obowiązującym prawem i wymogami dotyczącymi sprawozdawczości; wytwarzanie i przetwarzanie produktu zgodnie z niektórymi wymaganiami klienta, dostawa oprogramowania lub sprzętu, zapewnienie konserwacji i wsparcia lub świadczenie profesjonalnych, przypadkowych lub innych usług zleconych; zamówienia na dostawy i usługi; przetwarzanie płatności, audyty; prowadzenie badań, wydarzeń marketingowych i powiązanych działań promocyjnych.

Jeśli OneSpan otrzyma Dane Osobowe lub inne dane osobowe, których nie zażądał, OneSpan będzie traktować takie Dane Osobowe lub inne dane osobowe w podobny sposób, jak Dane Osobowe aktywnie gromadzone w przypadkach, gdy Dane Osobowe mają, według uznania OneSpan, znaczenie dla umowy lub transakcja, której stroną jest OneSpan. W każdym innym przypadku, jeśli jest to wykonalne, OneSpan usunie lub zniszczy Dane osobowe lub inne dane osobowe.

Przechowywanie, przekazywanie, ujawnianie i zatrzymywanie danych osobowych
OneSpan hostuje Witrynę lub Aplikację na swoich serwerach lub serwerach stron trzecich, które mogą znajdować się w UE, Szwajcarii i Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju, w którym działa OneSpan. Korzystając z Witryny lub Aplikacji i / lub przekazując Dane Osobowe do OneSpan, wyrażasz zgodę na przekazywanie Danych Osobowych między spółkami zależnymi OneSpan w krajach poza krajem zamieszkania i innych lokalizacjach, które mogą mieć inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w twoim kraju . OneSpan nie wypożycza ani nie sprzedaje Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim.

OneSpan może ujawniać i przekazywać Dane osobowe podprocesorom, takim jak dostawcy IT, podwykonawcy i inni zewnętrzni dostawcy usług, którzy pomagają w działaniu Witryny lub Aplikacji, naszej działalności biznesowej lub marketingowej. OneSpan wymaga od swoich podwykonawców zawarcia umów, które spełniają wymogi odpowiednich przepisów o ochronie danych, w tym RODO. Możesz poprosić o listę podprocesorów Witryny, wysyłając wiadomość e-mail do prywatności @onespan .com.

OneSpan może ujawniać i przekazywać Dane osobowe stronom trzecim w związku z wszelkimi połączeniami i przejęciami lub innymi podobnymi działaniami.

OneSpan może ujawniać i przekazywać Dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa Witryny lub Aplikacji, praw OneSpan, jej spółek zależnych, dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników lub indywidualnych praw innych stron. OneSpan może ujawniać Dane osobowe organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, w odpowiedzi na kwestie prawne i zgodnie z wymogami prawa (w tym obowiązującą Wolnością Danych Osobowych lub podobnym prawem) lub w drodze postępowania prawnego, jeśli jest to konieczne do ochrony mienia, zapobiegania szkodzie lub utracie lub w związku z dochodzeniem, takim jak oszustwo lub nielegalna działalność.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, OneSpan może przechowywać Dane osobowe:

 • po zamknięciu konta w celu informowania Cię o produktach, usługach i publikacjach OneSpan, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, do momentu „rezygnacji z subskrypcji” lub poinformowania nas e-mailem, że nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem komunikacji marketingowej
 • tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, w celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich, lub w celu zachowania zgodności z prawem i wymogami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji
 • o tym, jak korzystałeś z naszych produktów i usług w celu poprawy i rozwoju naszej działalności.

Po upływie odpowiednich okresów przechowywania OneSpan usunie Twoje dane osobowe. OneSpan wprowadził odpowiednie środki, aby zapobiec dalszemu wykorzystaniu danych, w tym danych osobowych, których z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie usunąć całkowicie z naszych systemów (takich jak dane kopii zapasowej). W zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z żadnymi wymogami prawnymi lub uzasadnionym interesem OneSpan, OneSpan usunie Twoje Dane Osobowe, gdy tylko poinformujesz nas, że nie życzysz sobie, aby OneSpan przetwarzał Twoje Dane Osobowe. Proszę skontaktować się z prywatnością @onespan .com z odpowiednią prośbą.

Przeniesienie wewnątrz firmy
OneSpan stosuje standardowe klauzule umowne do przekazywania danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa do podmiotów powiązanych zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, w których nie obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych zgodnie ze standardem Komisji Europejskiej. Dane osobowe mogą być przekazywane, udostępniane i przechowywane w globalnych obiektach dostawców usług zaangażowanych przez OneSpan, jeśli jest to konieczne do dostarczania produktów i usług, do racjonalnego prowadzenia operacji biznesowych i działań OneSpan oraz gdy przekazanie jest prawnie dozwolone i odpowiednie do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe mogą być przekazywane do jurysdykcji, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony, określonego w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), w którym to przypadku OneSpan zapewni, że odbiorca danych odpowiednio zabezpieczy dane osobowe. Odbiorca danych, który kwalifikuje się jako podmiot przetwarzający dane, będzie zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z instrukcjami OneSpan i RODO, zależnie od przypadku.

Dodatkowa komunikacja
Za Twoją zgodą Twoje Dane Osobowe zostaną dodane do wewnętrznej listy mailingowej OneSpan, abyśmy mogli dostarczyć Ci Dane Osobowe produktu poprzez e-mail, telemarketing, faks, SMS i pocztę, zgodnie z prawem. OneSpan może również ujawniać i przekazywać Dane osobowe partnerom lub sprzedawcom OneSpan w celu marketingu produktów i usług OneSpan.

W przypadku rezygnacji z subskrypcji lub rezygnacji zgodnie z opisem w indywidualnej komunikacji lub skontaktowania się z OneSpan, jak wskazano w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik zostanie usunięty z wybranej komunikacji marketingowej i / lub listy subskrybentów w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.

Referencje
OneSpan może odnosić się do firmy, którą reprezentujesz jako kontrahent („Klient”) podczas prezentacji, działań marketingowych i spotkań inwestorów. Za uprzednią zgodą Klienta OneSpan może wydać komunikat prasowy dotyczący statusu Klienta jako klienta produktów lub usług OneSpan.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
Możesz bezpośrednio uzyskiwać dostęp, modyfikować, aktualizować lub usuwać całość lub część swoich danych osobowych ze swojego profilu użytkownika lub możesz poprosić OneSpan o zachowanie prywatności @onespan .com w celu zmodyfikowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. OneSpan dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby niezwłocznie spełnić Twoje żądanie. OneSpan może jednak ograniczyć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli dostęp do danych jest nieuzasadniony uciążliwy lub kosztowny w danych okolicznościach lub w inny sposób dozwolony przez standardy międzynarodowe. Aby chronić twoją prywatność i integralność twoich danych osobowych, OneSpan może podjąć uzasadnione kroki w celu zweryfikowania twojej tożsamości przed odpowiedzią na twoje żądanie i zweryfikowania każdego żądania mającego wpływ na twoje dane osobowe, jeśli zostaną przedstawione anonimowo lub złożone pod przybranym nazwiskiem.

Ochrona danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, OneSpan utrzymuje uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony strony przed włamaniem i ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Zabezpieczenia zastosowane w celu ochrony Witryny i aplikacji obejmują hartowanie, regularne skanowanie w poszukiwaniu luk, testy bezpieczeństwa na serwerze oraz okresowe wdrażanie łatek bezpieczeństwa.

Anonimizacja, pseudonimizacja lub szyfrowanie i wykorzystanie danych zidentyfikowanych
Niektóre produkty lub usługi OneSpan wykorzystują maskowanie niektórych identyfikatorów związanych z Danymi osobowymi, które użytkownik lub kontrahent przekazuje lub przekazuje OneSpan w trakcie uzyskiwania produktu lub usługi. W przypadku powiązania z produktem lub usługą OneSpan, identyfikacja danych osobowych, na przykład poprzez anonimizację, pseudonimizację i szyfrowanie, jest przeprowadzana przez lub w imieniu i na rzecz kontrahenta.

OneSpan stosuje techniki anonimizacji i metody pseudonimizacji w zestawach lub podzbiorach identyfikatorów danych osobowych w ramach strategii prywatności OneSpan według projektu, strategii minimalizacji ryzyka lub strategii minimalizacji danych. Dane przekształcone w anonimowe, zagregowane dane i informacje statystyczne oraz dane, których nie można przypisać osobie po pseudonimizacji lub zaszyfrowaniu za pomocą zastrzeżonych aplikacji OneSpan lub narzędzi stron trzecich, są lub mogą być wykorzystywane i udostępniane w kontekście analiz, testów, produktu, usługi lub firmy rozwój lub ulepszenie.

Wykorzystanie zanonimizowanych lub innych zdezidentyfikowanych danych zwiększa zdolność OneSpan do zaoferowania Tobie i społeczności klientów OneSpan ulepszonego prognozowania i ochrony ryzyka, a także ochrony prywatności.

Twoje prawa jako podmiotu danych na mocy RODO:

 • Prawo dostępu - masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania niewielkiej opłaty za tę usługę.
 • Prawo do sprostowania - masz prawo zażądać korekty informacji w swoich danych osobowych, które uważasz za niedokładne, oraz żądania uzupełnienia informacji, które uważasz za niekompletne.
 • Prawo do usunięcia - masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych pod pewnymi warunkami, na przykład gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest już potrzebne lub gdy wycofujesz swoją zgodę lub sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych osobowych i bez nadrzędnych uzasadnionych powodów zastosować.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami, np. Gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest już potrzebne lub gdy wycofujesz swoją zgodę lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu twoich danych osobowych i nie obowiązują nadrzędne uzasadnione powody.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami, takimi jak takie, które nie zastąpiłyby żadnego uzasadnionego powodu dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych - masz prawo zażądać przesłania danych osobowych, które zebraliśmy do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami, takimi jak wyraźna zgoda i gdy jest to technicznie wykonalne.

Jeśli złożysz prośbę, mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami przez e-mail w celu zachowania poufności @onespan .com.

Inspektor ochrony danych OneSpan
Zgodnie z przepisami RODO, OneSpan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („DPO”) w Unii Europejskiej w celu przestrzegania art. 27 RODO UE. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez OneSpan lub zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, lub jeśli potrzebujesz kopii niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w formacie zgodnym z obowiązującym Cię prawem dotyczącym prywatności danych, skontaktuj się z OneSpan pod adresem wysyłanie wiadomości e-mail do prywatności @onespan .com.

OneSpan odpowie na pytania lub wątpliwości w ciągu jednego miesiąca.

Skargi do organu nadzorującego ochronę danych
Jeśli jesteś w UE i uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego: belgijskiego organu ochrony danych https://www.dataprotectionauthority.be/

 

Zgodność na poziomie grupy RODO

OneSpan zorganizował zgodność z RODO na poziomie grupy, obejmując następujące osoby prawne:

Osoba prawna: OneSpan Inc.
Adres: 121 West Wacker, Suite 2050, Chicago, Illinois 60601 USA
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Sąd rejonowy: stan Illinois, Federalny USA
Numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN): 36-4169320
E-mail: legalny .com

Osoba prawna: OneSpan International GmbH
Adres: Postfach, CH-8058 Zurich-Flughafen, Szwajcaria
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Sąd Rejonowy: Bülach
Numer rejestru firmy: CHE-113.310.019
Podatek od wartości dodanej: CH 669 961
E-mail: legalny .com

Osoba prawna: OneSpan NV
Adres: Romeinsesteenw g 564 C 1853 Grimbergen, Strombeek-Bever, Belgia
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: HR Brussel 614.444
Numer podatku od wartości dodanej: BE 0446.822.877
E-mail: legalny .com

Osoba prawna: OneSpan Canada Inc.
Adres: 8200 Decarie Blvd, Suite 300Montreal, QC, H4P 2P5, Kanada
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: 132193715NP0001
E-mail: legalny @onespan .com

Osoba prawna: OneSpan Japan KK
Adres: Level15, The Imperial Hotel Tower 1-1-1 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku 100-0011 Tokio, Japonia
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: 0104-01-085201
E-mail: legalny @onespan .com

Osoba prawna: OneSpan Asia Pacific Pte. Sp. z o.o.
Adres: 128 Neil Road, Singapore SG 088858 Autoryzowany
Przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: 200009851R
E-mail: legalny @onespan .com

Osoba prawna: OneSpan Segurança de Dados Brasil Ltda.
Adres: Ave. Bernardino de Campos, 98, 14 ° andar, sala 11, Bairro Paraíso, CEP 04004-040, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: 35.221.728.871
E-mail: legalny @onespan .com

Osoba prawna: OneSpan Australia Pty Ltd
Adres: Damiano House Level 12, 503-505 Kent Street, Sydney NSW 2000
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: 091 768 688 ACN
E-mail: legalny @onespan .com

Osoba prawna: OneSpan Technology Limited (wcześniej Dealflo Limited)
Adres: 20 Bedford Square, London UK WC 1B 3HH
Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements
Numer rejestru firmy: 06707232
E-mail: legalny @onespan .com

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail na temat prywatności @onespan .com lub pocztą na adres:

OneSpan NV
Prawo i zgodność
Romeinsesteenweg 564 C 1853 Grimbergen
Strombeek-Bever, Belgia

Zmieniony: lipiec 2019 r