Polski Bank Millennium decyduje sia na OneSpan, aby budowaje jeszcze lepsze do'wiadczenie klienta w zakresie bankowo'ci korporacyjnej

novembre 22, 2019

Banque Millenium à pierwszy polski bank, kt'ry wprowadzi 'technologi 'Cronto zabezpieczaj'c'klient'w korporacyjnych przy jednoczesnym udoskonalaniu do'wiadczenia klienta.

Logo de la Banque du MillénaireCHICAGO i WARSZAWA (Polska) - 14 listopada 2019 r. OneSpan™, globalny lider w zakresie oprogramowania chroni-cego cyfrow elektroniczne podpisy i transakcje, og'osio w dniu dzisiejszym, 'e Bank Millennium, dynamicznie rozwijaj'ca si'jednostka zale'na Banco Comercial Português ( Millennium bcp), wdro'y'technologi'® w celu zabezpieczenia transakcji przy jednoczesnym udoskonalaniu do'wiadczenia klienta bankowo'ci korporacyjnej.

Innowacyjne technologie, pomagajàce udoskonaliô obs-ugô klienta, od dawna s'priorytetem dla Banku Millennium.Uznajac innowacjô i obs'ugô klienta za elementy o kluczowym znaczeniu, Bank zdecydowamD sia na technologiMD Cronto OneSpan, opatentowane rozwi-zanie wizualnego podpisywania transakcji wykorzystujàce graficzny kolorowy kryptogram do szyfrowania szczegàw transakcji. Wdro-enie Cronto pomo'e bankowi zapewnia 'klientom prost'i wygodnô obs'uga oraz umo'liwi uruchomienie takich funkcji, jak podpisywanie serii transakcji.

Cronto pomaga zabezpiecza, transakcje, umo'liwiaj'c u'ytkownikom sprawdzenie szczeg'w transakcji, takich jak kwota czy numer rachunku, przed ich zatwierdzeniem. Technologia ta pomaga tak'e odpiera 'ataki trojan'w, takich jak man-in-the-browser lub man-in-the-middle, przez ustanowienie bezpiecznego po'czenia pomi'dzy urz'dzeniem klienta a bankiem. Funkcjonalno'ci te pomagajô Bankowi Millennium zapewnimD wysoki poziom bezpiecze-stwa i pr'dko'ci, kluczowy w przypadku bankowo'ci korporacyjnej.

"Zdecydowali'my siw raz z naszymi klientami korporacyjnymi wybra'rozwi'zanie OneSpan" m'wi dyrektor departamentu bankowo'ci elektronicznej w Banku Millennium, Halina Karpisska. Zapoznali-my siz z r'nego rodzaju rozwi'zaniami dost'pnymi na rynku, ktâre spe'nia'y nasze wymagania. Nast'pnie zwr'cili'my si'do naszych klient'w, aby mogli wyrazimd swojô opini. Na podstawie uzyskanych od nich informacji, zdecydowali-my sià na rozwi'zanie OneSpan".

"Banki coraz cz'ciej biora pod uwaga znaczenie obs'ugi klienta we wszystkich kana'ach bankowo'ci, w tym w bankowo'ci korporacyjnej" m'wiceprezes OneSpan ds. sprzeda-y globalnej, Dan Dica. "Bank Millennium zdecydowasi si'nie tylko wyj 'naprzeciw potrzebom swoich klient'w, ale tak'e pom'c w sprostaniu przysz'ym wymaganiom stawianym przed procesem bankowo'ci korporacyjnej dzi'ki OneSpan".

Banque Millenium à jedna z wielu instytucji finansowych w Europie wykorzystujâca technologiMD Cronto w celu obrony przed zaawansowanymi atakami przy jednoczesnym spe-nieniu wymaga'dyrektywy PSD2. Firma OneSpan ostatnio og'osi'a pomy'lne wdro'enia w Volkswagen Bank i United Bulgarian Bank, wykorzystujàce Cronto do bezpiecznego podpisywania transakcji online.

Informacje o Banku Millenium:

Banque Millenium jest og'lnopolskim, nowoczesnym bankiem oferuj'cym swoje us-ugi wszystkim segmentom rynku poprzez sie ' oddzia'w, sieci indywidualnych doradc'w i bankowo'elektroniczn. Wykorzystujemy najnowocze-niejsze technologie i najlepsze tradycje bankowo'ci, z powodzeniem konkurujôc we wszystkich segmentach rynku finansowego. ZnajomomD polskiego rynku finans'w zbudowali'my na wieloletnich do'wiadczeniach w obs'udze przedsi-biorstw i klient'w indywidualnych, uzupe-niamy jô wiedzô i mi'dzynarodowmD praktykô w dziedzinie finans'w wnoszonmD przez Banco Comercial Portugues ( Millennium bcp) - najwi'kszy komercyjny bank w Portugalii, kt'ry jest strategicznym udzia-owcem Banku.

Informacje o OneSpan:

OneSpan pomaga instytucjom finansowym i innym organizacjom odnosiss, wspierajâc ichpost-p wcyfrowej transformacji. Osi-gamy à przez budowanie zaufania do cyfrowej to'samo'ci klient'w, wykorzystywanych przez nich urz'dze'oraz transakcji kszta'tuj'cych ich 'ycie. Wierzymy, 'e plaisanterie à podstawa wzrostu mo'liwo'ci biznesowych i pr'nego rozwoju. Ponad 10 000 klientw, w tym ponad po'owa ze 100 najwi'kszych 'wiatowych bank'w , chroni swoje najwa'niejsze relacje i procesy biznesowe dzi'ki rozwi'zaniom OneSpan. Od intégration numérique, poprzez rozwi-zania zapobiegaj'ce oszustwom, a'po zarz'dzanie procesem: ujednolicona, otwarta platforma OneSpan obni'a koszty, przyspiesza pozyskiwanie klient'w i zwi'ksza ich satysfakkj. Wicej informacji o OneSpan mo'na znalen a OneSpan.com oraz na Twitter, LinkedIn i Facebook.

Copyright© 2019 OneSpan North America Inc., wszelkie prawa zastrze-one. OneSpan™ i Cronto® sô zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi OneSpan North America Inc. lub jej podmiot'w zale'nych w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie nalea do ich poszczeg'lnych w'a'cicieli.

Osoby do kontaktu dla mediw:

Frauke De Graeve 
Manager ds. relations publiques
OneSpan 
Tél. : 32 497 14 80 47
[email protected]

Sarah Hanel (en)
Globalny dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 
OneSpan 
1-312-871-1729 
sarah.hanel.com (en)