Warunki korzystania

Ta strona internetowa („Witryna”) jest własnością i jest zarządzana przez OneSpan Inc. i podlega następującym warunkom („Warunki użytkowania”). Dostęp do Witryny oraz korzystanie z niej, a także informacje, materiały, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Witryny podlegają wszystkim obowiązującym przepisom i niniejszym Warunkom użytkowania. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz zgodę Twojej i Twojej firmy na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie otwieraj ani nie korzystaj z Witryny. Ponadto, uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na Oświadczenie o ochronie prywatności.

Informacje na temat własności, praw autorskich i znaków towarowych  

Wszystkie informacje, treść, tekst, grafika, projekt, kompilacja, wybór i układ elementów, organizacja, oprogramowanie i inne treści tworzące Witrynę („Materiały”) są własnością OneSpan Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych („OneSpan” ). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Materiały dostępne w Witrynie są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem lub innymi prawami własności intelektualnej OneSpan i jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, nic w Witrynie lub Materiałach nie będzie interpretowane jako udzielanie licencji na podstawie praw własności intelektualnej OneSpan lub jej licencjodawców, czy to przez estoppel, implikację, zrzeczenie się lub w inny sposób. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do jakichkolwiek Materiałów w Witrynie.

OneSpan udziela ci ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej licencji na dostęp do Witryny i Materiałów i korzystanie z niej wyłącznie w sposób przedstawiony przez OneSpan i wyraźnie dozwolony przez OneSpan. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub dozwolonych w inny sposób przez obowiązujące przepisy obowiązującego prawa, użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, reprodukować, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, nadawać ani publicznie wyświetlać żadnych Materiałów z Witryny bez uprzedniej wyraźnej zgody pisemna zgoda OneSpan. Niezależnie od powyższego zdania, możesz pobrać jeden egzemplarz dowolnego materiału wyraźnie oznaczonego przez OneSpan jako możliwy do pobrania wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania nienaruszonych wszystkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach oraz z zastrzeżeniem dodatkowych obowiązujących warunków, jeśli takie istnieją. Wszelkie inne wykorzystanie Materiałów do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania oraz praw autorskich OneSpan lub jej licencjodawców i innych praw własności intelektualnej. Wykorzystanie dowolnego takiego materiału na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieciowym jest surowo zabronione.

Znaki handlowe, znaki usługowe i nazwy handlowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe występujące w Witrynie są własnością OneSpan lub odpowiednich właścicieli takich znaków lub nazw i są chronione przez USA oraz międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich i znaków towarowych. Użytkownik zobowiązuje się nie zniesławiać ani nie dyskredytować OneSpan oraz jego znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych lub jakichkolwiek innych aspektów Witryny lub Materiałów. Jakiekolwiek użycie jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw handlowych pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody OneSpan lub właściciela znaku lub nazwy, odpowiednio, jest surowo zabronione. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach użytkowania, są zastrzeżone.

Spidering, monitorowanie i interferencje 

Zgadzasz się, że: (1) nie będziesz używał żadnego robota, pająka, innego urządzenia automatycznego lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania stron Witryny lub Materiałów tu zawartych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody OneSpan; (2) nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny do zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania Strony; oraz (3) nie podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę OneSpan.

informacje o koncie

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności nazw użytkowników i haseł powiązanych z kontami używanymi do uzyskiwania dostępu do Witryny, monitorowania całej aktywności na koncie i zgadza się przyjąć pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie (chyba że takie działania wynikają z naruszenia bezpieczeństwa, za które odpowiada OneSpan). Nie możesz ujawniać ani udostępniać swojej nazwy użytkownika ani hasła żadnym stronom trzecim ani wykorzystywać ich w nieautoryzowanym celu. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta, zgadzasz się niezwłocznie powiadomić OneSpan na adres e-mail lub numer telefonu podany w oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Komunikacja użytkownika

Wszelkie materiały, informacje lub inne informacje przesyłane lub przesyłane do Witryny będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone („Komunikacja”). OneSpan nie będzie mieć żadnych zobowiązań w związku z komunikacją. OneSpan i osoby przez niego wyznaczone będą mogły kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać komunikację oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne zawarte w niej treści do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z Witryny wszelkiej Komunikacji, która narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub która jest niezgodna z prawem, grożąca, zniesławiająca, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna lub inna, która naruszałaby jakikolwiek stan, federalny lub prawo międzynarodowe.

OneSpan może między innymi monitorować lub przeglądać dowolne obszary w Witrynie, w których użytkownicy przesyłają lub publikują Komunikację lub komunikują się wyłącznie ze sobą, w tym między innymi pokoje rozmów, tablice ogłoszeń lub inne fora użytkowników oraz zawartość dowolnych taka komunikacja. OneSpan nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takich komunikatów, niezależnie od tego, czy wynikają one z prawa autorskiego, zniesławienia, prywatności, nieprzyzwoitości lub w inny sposób. Wszelkie komunikaty zamieszczone w Witrynie, które w wyłącznej opinii OneSpan naruszają standardy społeczności, mogą zostać usunięte, a konto plakatu, według uznania OneSpan, może zostać odwołane lub zawieszone.

Pobieranie produktów

Wszystkie produkty sprzedawane w wyniku uzyskania dostępu do Witryny oraz wszystkie produkty, do których uzyskano dostęp lub które pobrano, będą podlegać wszelkim warunkom towarzyszącym, chyba że OneSpan uzgodni inaczej. Zgadzasz się, że ceny, konfiguracje i dostępność produktów OneSpan mogą ulec zmianie przez OneSpan w dowolnym momencie. 

Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych i usług obsługiwanych i utrzymywanych przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że OneSpan, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakimkolwiek takie treści, produkty lub usługi dostępne na takich innych stronach internetowych.

Linki do strony lub materiałów

Jakikolwiek link do tej strony bez pisemnej zgody OneSpan jest zabroniony. Niezależnie od jakichkolwiek zezwoleń na link do tej witryny, linkowanie do dowolnej strony witryny innej niż poprzez zwykły link tekstowy jest surowo zabronione w przypadku braku osobnej umowy o link z OneSpan. Zezwolenie OneSpan na link do strony jest udzielane bez przejęcia przez OneSpan odpowiedzialności za takie linki, a OneSpan niniejszym zrzeka się wszelkiej takiej odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich zezwoleń na link do strony w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Jakakolwiek witryna internetowa lub inne urządzenie, które prowadzi do niej lub jakakolwiek dostępna na niej strona, jest zabronione (a) kopiowania Materiałów, (b) korzystania z przeglądarki lub środowiska granicznego wokół Materiałów, (c) sugerowania w jakikolwiek sposób, że OneSpan lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych popierają go lub jego produkty, (d) wprowadzają w błąd w jakimkolwiek stanie faktycznym, w tym jego związek z OneSpan lub dowolnym z jego podmiotów stowarzyszonych, (e) przedstawiają fałszywe informacje o produktach lub usługach OneSpan oraz (f) używają dowolnego logo lub znaku OneSpan lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych bez wyraźnej pisemnej zgody OneSpan. Każdy, kto zapewnia dostęp lub informacje związane z tą Witryną, czy to za pośrednictwem linku, czy w inny sposób, jest odpowiedzialny za zwrócenie uwagi na niniejsze Warunki użytkowania osobie otrzymującej taki dostęp lub informacje. Nieprzestrzeganie tego nie spowoduje żadnej odpowiedzialności OneSpan.

Zmiany

OneSpan zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania dowolnej części Witryny i Materiałów lub w inny sposób wyłączania dostępu do całości lub części Witryny, w dowolnym czasie, z powiadomieniem lub bez. Zgadzasz się, że OneSpan nie będzie ponosić wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny. OneSpan zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Wszelkie modyfikacje będą obowiązywać po opublikowaniu na stronie. Użytkownik zgadza się okresowo przeglądać niniejsze Warunki użytkowania, aby mieć świadomość wszelkich takich modyfikacji. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich modyfikacji będzie traktowane jako akceptacja wszelkich modyfikacji Warunków użytkowania. Jeśli w dowolnym momencie Warunki użytkowania nie będą dla Ciebie akceptowalne, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Zgadzasz się, że wyżej określony standard powiadamiania o zmianach jest uzasadniony.

Wyłączenie gwarancji

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, witryna i zawarte w niej materiały są udostępniane na zasadzie „tak jak jest, jak jest dostępne”, bez jakichkolwiek gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo OneSpan zrzeka się wszelkich gwarancji, warunków, warunków, oświadczeń i zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, niezależnie od tego, czy wynikają z przepisów prawa, zwyczajów, wcześniejszych ustnych lub pisemnych oświadczeń OneSpan, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, zadowalającej jakości, nienaruszalności oraz dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub przebiegu świadczenia. OneSpan nie gwarantuje, że witryna lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników. Ty (a nie OneSpan) ponosisz całkowity koszt wszystkich niezbędnych przeglądów, napraw lub korekt.

OneSpan nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących (1) waluty, poprawności, kompletności, niezawodności, przydatności, dostępności lub działania witryny i materiałów; (2) korzystanie z witryny lub materiałów; lub (3) wszelkie produkty i usługi stron trzecich, które można uzyskać, lub dowolna strona internetowa osoby trzeciej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny. Obowiązkowe prawo niektórych jurysdykcji nie pozwala na wyłączenie lub ograniczenie niektórych gwarancji, warunków, warunków, oświadczeń lub zobowiązań, więc powyższe wyłączenia są zapewnione w zakresie dozwolonym przez prawo, a niektóre mogą nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku OneSpan, jej dostawcy lub licencjodawcy, ich odpowiedni członkowie, dyrektorzy, pracownicy, agenci i podmioty stowarzyszone oraz każdy z nich nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe, przypadkowe lub odszkodowania o charakterze karnym, utracone zyski, przychody, odsetki lub interesy, bez względu na to, czy można je przewidzieć, czy też nie można było przewidzieć, wynikające z roszczeń użytkownika lub strony trzeciej lub z nimi związane (w tym między innymi poleganie na opóźnieniu w korzystaniu z niego lub korzystanie z niego do korzystania lub niemożności korzystania ze strony, dostarczanych przez nią materiałów lub innych hiperłączonych stron internetowych lub produktów lub usług stron trzecich) niezależnie od teorii prawnej, nawet jeśli OneSpan został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązkowe prawo niektórych jurysdykcji nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wynikowe lub inne w określonych okolicznościach, więc powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność, jaką OneSpan, jej dostawcy i licencjodawcy, ich odpowiedni członkowie, dyrektorzy, pracownicy, agenci i podmioty powiązane oraz każdy z nich może ponieść za wszelkie szkody, straty i przyczyny działania przekraczają nas 100 USD. Ten limit odpowiedzialności będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy obowiązujące prawo wymaga odpowiedzialności pomimo wyłączenia i ograniczenia w poprzednim akapicie.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć OneSpan, jego dostawców i licencjodawców, ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone oraz każdego z nich przed roszczeniami stron trzecich, odpowiedzialnością, stratami, szkodami, kosztami lub wydatkami (w tym bez ograniczeń uzasadnione opłaty prawne) wynikające z korzystania z Witryny lub jakichkolwiek zawartych w niej Materiałów lub z nią związane; nieprzestrzeganie niniejszych warunków użytkowania; naruszenie, naruszenie lub sprzeniewierzenie jakichkolwiek praw stron trzecich lub obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Ogólne

Wykonanie niniejszych Warunków użytkowania przez OneSpan podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym, a żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie naruszają prawa OneSpan do przestrzegania żądań organów ścigania lub wymagań dotyczących korzystania z Witryny lub informacji dostarczonych lub zebranych przez OneSpan w odniesieniu do takiego wykorzystania. Możemy przekazywać Ci powiadomienia za pośrednictwem postów w Witrynie, e-mailem lub za pomocą innych środków komunikacji, dla których podałeś informacje kontaktowe. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie to zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków użytkowania przez OneSpan nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia, a brak dochodzenia przez OneSpan jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na podstawie niniejszych warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub zaopatrzenie. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całą umowę między stronami dotyczącą przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują całą wcześniejszą lub równoczesną komunikację, ustną lub pisemną.

 

* * *

Zaktualizowano: maj 2018 r